Lagar & riktlinjer

– vilka skyldigheter & rättigheter har du?

Arbetsmiljölagen

Allmänna skyldigheter, arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl

Lag om skydd mot olyckor

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Här kan du ladda ner och läsa mer om:

Lag om skydd mot olyckor (pdf)

Förordning skydd mot olyckor (pdf)

Boverkets byggregler – Brandskydd

Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan uppkomma. Brandskyddet ska utformas med betryggande robusthet så att hela eller stora delar av skyddet inte slås ut av enskilda händelser eller påfrestningar

Här kan du ladda ner och läsa mer om:

Boverkets byggregler avsnitt 5 -Brandskydd (pdf) 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Lagstiftningen anger tydligt att ansvaret för brandskyddsarbetet ligger hos den enskilde, både som privatperson och företagare. Är du ägare till en byggnad eller ansvarig för en verksamhet är ansvaret för brandskyddet ditt. För att uppfylla de krav som lagen ställer på de ansvariga ska de upprätta ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA).Lagen om brandfarlig och explosiv vara

Här kan du ladda ner och läsa mer om:

Allmänna råd systematiskt brandskyddsarbete (pdf)

Lag om brandfarlig och explosiv vara

Denna lag gäller hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor samt sådana förberedande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller en explosion.

Här kan du ladda ner och läsa mer om:

Lag om brandfarliga och explosiva varor (pdf)

Föreskrift brandfarlig vara (pdf)

Förordning brandfarlig vara (pdf)

Arbetsmiljöverkets författningsinsamling (AFS)

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Här kan du ladda ner och läsa mer om:

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (pdf)

Arbetsplatsens utformning

Krav och råd om ventilation, belysning, utrustning, utrymning med mera i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning

Här kan du ladda ner och läsa mer om:

AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning (pdf)

Första hjälpen och krisstöd

De hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling.

Här kan du ladda ner och läsa mer om:

AFS 1997:7 Första hjälpen och krisstöd (pdf)

Skyltar och signaler

Dessa föreskrifter gäller bla. skyltar och märkning för hälsa och säkerhet där arbete utförs.

Här kan du ladda ner och läsa mer om:

AFS 2008:13 Skyltar och signaler (pdf)